Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu oraz Usług SMS MO

SPIS TREŚCI

§1. Wstęp
§2. Definicje
§3. Wymagania techniczne. Zasady ogólne
§4. Uzyskanie dostępu do płatnych zasobów Serwisu
§5. Prawo do odstąpienia od umowy
§6. Reklamacje
§7. Polityka prywatności, przetwarzanie danych dotyczących Użytkowników
§8. Postanowienia końcowe
§9. Przetwarzanie danych osobowych

§1. Wstęp

Niniejszy regulamin (zwany dalej ?Regulaminem?) określa ogólne zasady korzystania z usług Serwisu internetowego dostępnego pod adresem lokalizowany.pl (zwanego dalej Serwisem internetowym) oraz Usług SMS MO należących Magdalena Sowa z siedzibą ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa (NIP: 6443206904 Regon: 243468090) zwanych dalej Usługodawcą.

§2. Definicje

1. Serwis internetowy - ?Serwis? - oznacza stronę internetową dostępną w domenie lokalizowany.pl wraz z treściami na niej udostępnionymi. Serwis jest przeznaczony do korzystania przez Użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę, która może korzystać z treści na niej zawartych w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.
3. SMS MO - odpłatna wiadomość SMS wysyłana przez użytkownika w wykonaniu złożonego wcześniej przez użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia.
4. Usługa - usługa SMS Premium, którą Użytkownik może aktywować wyłącznie poprzez telefon komórkowy. W ramach usługi Użytkownik otrzyma dostęp do serwisu lokalizowany.pl/panel
5. Serwis lokalizowany.pl ? strona internetowa dostępna dla wszystkich aktywnych użytkowników usługi umożliwiająca użytkownikom korzystanie z aplikacji pozwalającej namierzyć każde urządzenie z systemem android w ramach konta w serwisie lokalizowany.pl
6. Aplikacja - Aplikacja mobilna, oprogramowanie stworzone i utrzymywane przez dostawcę działający na telefonie dziecka lub bliskiego, umożliwiający wysyłanie zgłoszeń potwierdzających bezpieczeństwo. Informacje przekazywane są do usługi i przedstawianie w formie graficznej w panelu użytkownika gdzie klient ma dostęp za pomocą loginu i hasła
7. Bliski - Klient, który ukończył 18 rok życia (osoba pełnoletnia), który wyraził zgodę na lokalizowanie użytkowanej przez siebie karty SIM i na udostępnienie jego danych o lokalizacji.
8. Dziecko - Osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia (osoba niepełnoletnia), której rodzicem lub opiekunem prawnym jest rodzic, który wyraził zgodę na lokalizowanie jego telefonu
9. Klient - abonent w myśl rozumienia niniejszego Regulaminu świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
10. Konto - konto użytkownika usługi służące do korzystania z usługi.
11. Lokalizacja - system lokalizacji telefonu w oparciu o infrastrukturę GPS, BTS, WIFI oraz GSM ostatnia lokalizacja - możliwość otrzymania ostatniej znanej lokalizacji dziecka lub bliskiego przed utraceniem przez telefon dziecka.
12. Rodzic ? osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz (i) pełnię władzy rodzicielskiej. Klient będący rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka lub (i) klient będący w relacjach z bliskim.
13. Usługodawca ? Magdalena Sowa z siedzibą ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa
7. Ustawa o prawach konsumenta ? ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ? ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
15. Regulamin ? niniejszy dokument.

§3. Wymagania techniczne. Zasady ogólne

1. Skorzystanie z serwisu lokalizowany.pl wymaga następujących, minimalnych wymagań technicznych:
a. komputer, lub inne mobilne urządzenie,
b. dostęp do Internetu,
c. zainstalowana przeglądarka ? Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna.
2. Skorzystać z Usługi SMS MO mogą tylko użytkownicy telefonów komórkowych będący abonentami sieci PTK Centertel Sp. z o.o. (ORANGE), Polkomtel S. A. (Plus), P4 Sp. z o. o. (Play) oraz sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.(T-Mobile) mający prawo do ich użytkowania.
3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w szczególności dotyczącymi korzystania z sieci Internet.
4. Użytkownik w szczególności nie może:
a. naruszać praw bądź zakłócać możliwości korzystania z Serwisu przez innych użytkowników;
b. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
c. korzystać z serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług;
5. Poprzez zarejestrowanie się w serwisie lokalizowany.pl użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na otrzymywanie pod podany adres email oraz numer telefonu informacji o serwisie i usłudze, treści usługi, a także treści reklamowych.
6. Użytkownik ma prawo w każdym chwili odwołać zgodę na otrzymywanie powyższych informacji poprzez zgłoszenie tego faktu administratorowi na adres email kontakt@lokalizowany.pl
7. Właściciel serwisu lokalizowany.pl zastrzega sobie prawo do promocji usług poprzez organizowanie konkursów z nagrodami oraz poprzez programy lojalnościowe.
8. Właściciel serwisu lokalizowany.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
9. Aby skorzystać z lokalizacji należy podać numer na który wyślemy kod dostępu uprawniający do skorzystania z aplikacji. Usługodawca gwarantuje działanie usługi na wszystkich telefonach z systemem Android.
10. Usługodawca nie odpowiada za spory wynikające z instalacji aplikacji na telefonie do którego użytkownik nie ma prawa
11. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach usługi, sposób korzystania z usługi przez użytkowników usługi jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania użytkownika z usługi, w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim kompletność i aktualność informacji udostępnianych przez usługodawcę

§4. Uzyskanie dostępu do płatnych zasobów Serwisu

1. W celu skorzystania z płatnych zasobów Serwisu Użytkownik powinien zapisać się na usługę SMS MO wypełniając formularz dostępny na stronie www.lokalizowany.pl lub opłacić usługę za pomocą serwisu Przelewy24.pl
2. Aby uruchomić aplikację, Użytkownik powinien wysłać SMS w zależności od usługi:
- ST.NET na numer 92550 (30,75zł brutto)
- GPS na numer 92550 (30,75zł brutto)
- ST.NET na numer 91900 (23,37zł brutto)
- GPS na numer 91900 (23,37zł brutto)
- ST.NET na numer 79480 (11,07zł brutto)
- GPS na numer 79480 (11,07zł brutto)
3. Użytkownik w treści wiadomości SMS wysyłanej po rejestracji do usługi otrzyma kod PIN, który należy wpisać w formularzu.
4. Wysłanie SMS MO powoduje naliczenie opłaty jednorazowej w zależności od usługi:
- ST.NET na numer 92550 (30,75zł brutto)
- GPS na numer 92550 (30,75zł brutto)
- ST.NET na numer 91900 (23,37zł brutto)
- GPS na numer 91900 (23,37zł brutto)
- ST.NET na numer 79480 (11,07zł brutto)
- GPS na numer 79480 (11,07zł brutto)
5. Płatność Przelewem określa Poniższy cennik
Wysokość opłat określa Cennik Ceny podawane są w złotych. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu świadczonych Usług.
Każda płatność jest jednorazowa i nie stanowi formy abonamentu okresowego.
Kupujący zgadza się na uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego już teraz oraz jest świadomy, że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym oraz z jego Dostawcą.
Pośrednikiem w realizacji ePrzelewów jest Serwis Przelewy24 wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44. Regulamin świadczenia usług płatniczych
6. W ramach usługi użytkownik otrzyma dostęp do aplikacji która pozwoli ustalić lokalizację wybranego urządzenia z systemem android. Aplikacje należy zainstalować na urządzeniu które chcemy śledzić
7. Podczas rejestracji wygenerowany zostaje login i hasło które służy do logowania się panelu na stronie lokalizowany.pl/panel
8. Panel umożliwia nadzorowanie aplikacji i śledzenie urządzenia na którym wcześniej została zainstalowana aplikacja.
9. Usługa jest aktywowana na czas 12 miesięcy
10. Usługa będzie dostępna od 20.09.2019 do odwołania.
11. Kupujący zgadza się na uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego już teraz oraz jest świadomy, że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym oraz z jego Dostawcą.

§5. Prawo do odstąpienia od Umowy

Usługa MO jest aktywowana automatycznie po potwierdzenia wpłaty od Operatora SMS. Rozpoczęcie korzystania z usługi MO oznacza żądanie świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy tj. przed upływem 14 dni. Jest to równoznaczne z utratą przez Użytkownika prawa odstąpienia od umowy na usługi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r poz. 827).

§6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące działania strony internetowej dostępnej pod adresem lokalizowany.pl lub Usług SMS MO można składać poprzez email na adres kontakt@lokalizowany.pl
2. Poprawnie złożona reklamacja usługi zawierać powinna zawierać datę aktywacji usługi, numer telefonu pod jakim została aktywowana usługa, dokładny opis oraz powód reklamacji, a także adres, pod który ma zostać udzielona odpowiedź.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnie złożonej reklamacji i odesłane na adres wskazany przez użytkownika.
4. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń :
a) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
b) może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce ?Rozstrzyganie sporów konsumenckich?.

§7. Polityka prywatności, przetwarzanie danych dotyczących Użytkowników

1. Przez dokonanie Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Serwisów. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkownika następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane te wykorzystywane są w celu realizacji usługi świadczonej przez Administratora Serwisów za pośrednictwem Serwisów oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
2. Użytkownik Serwisów może w każdym czasie uzupełnić, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe, jak również żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Usługodawcę innych swoich danych przetwarzanych w ramach Serwisów, z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Usługodawca pozostanie uprawniony na mocy przepisów prawa. Żądanie Użytkownika obejmujące usunięcie danych koniecznych do należytego świadczenia usługi, o której mowa w §1 powyżej, jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika w Serwisach.
3. Administrator Serwisów posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego konto w Serwisach jest używane przez właściwą osobę. Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z każdego z Serwisów i nie wpływają na działanie komputera Użytkownika. Administrator Serwisów nie ponosi odpowiedzialności za następstwa usunięcia plików cookies z komputera Użytkownika.
4. W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zmiany lub uaktualnienia przekazanych danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą wykorzystując formularz kontaktowy dostępny pod adresem https:/ lokalizowany.pl/kontakt lub listownie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 1 powyżej.

§8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie jego treści na stronie pod adresem https://lokalizowany/regulamin
2. Regulamin może ulec zmianom. Nowy Regulamin zostanie zamieszczony przez Usługodawcę na stronie, o której mowa w pkt 1 powyżej, wraz z informacją o zmianie Regulaminu, na okres 14 dni kalendarzowych, po którym to okresie nowy Regulamin zacznie obowiązywać.
3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, jest on obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, na piśmie na adres wskazany w § 1 powyżej lub elektronicznie na adres e-mail kontakt@lokalizowany.pl, przy czym nie później niż w dniu poprzedzającym obowiązywanie nowego Regulaminu, pod rygorem uznania, że akceptuje nową treść Regulaminu. Zawiadomienie takie jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Serwisów.
4. Zmiana listy Serwisów, o której mowa w § 1 powyżej, nie stanowi zmiany Regulaminu.
5. W sprawach związanych ze świadczeniem usługi, o której mowa w § 1powyżej, właściwe jest prawo polskie.

§9. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników serwisu jest Magdalena Sowa z siedzibą ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa email kontakt@lokalizowany.pl
2. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują:
numer telefonu, dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą w trakcie lub związku z realizacją serwisu przez Administratora (o ile wynika to ze specyfiki serwisu), w tym: imię, nazwisko, pseudonim, miejscowość zamieszkania, wiek, płeć,
dane osobowe wskazane w treści reklamacji:
- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania / adres korespondencyjny,
- adres email,
- inne, wskazane przez nadawcę reklamacji.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie:
a) § 6 ust. 1 pkt b) RODO - w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, przy czym pod pojęciem umowy winien być rozumiany regulamin serwisu,
b) § 6 ust. 1 pkt f) RODO - w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać przetwarzanie danych osobowych do celów:
- marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora,
- po wykonaniu umowy (zrealizowaniu treści serwisu) archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na podstawie pkt a) powyżej.
Pod pojęciem "RODO" należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) przyjęcia zgłoszenia do udziału w serwisie, aktywacji i świadczenia tego serwisu oraz przekazywania informacji o usługach telekomunikacyjnych / o dodatkowych świadczeniach do usługi telekomunikacyjnej / o usługach świadczonych drogą elektroniczną - będących przedmiotem serwisu (umowy),
b) wyjaśnienia / rozpoznania ewentualnej reklamacji lub skargi,
c) dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z tytułu skorzystania z serwisu,
d) udzielania wyjaśnień uprawnionym organom, w szczególności Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Dane osobowe przetwarzane będą także w celu:
d) marketingu własnych usług Administratora, tj. informowania uczestników serwisu o nowych serwisach, których organizatorem jest / będzie Administrator,
e) archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych, udostępnianych w trybie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w RODO, mogą być agregatorzy usług telekomunikacyjnych (podmioty biorące udział w obsłudze technicznej świadczenia usługi) jak również operatorzy telekomunikacyjni - odnośnie obsługi technicznej procesu
aktywacji i świadczenia usług, dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z użytkownikami serwisu oraz celu wsparcia Administratora przy wyjaśnianiu reklamacji i skarg składanych przez osoby korzystające z serwisu.
7. Dane osobowe - w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) - przetwarzane będą przez okres uczestniczenia Pani/Pana w serwisie oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji.
Dane osobowe - w zakresie dotyczącym marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt pierwszy - przetwarzane będą przez okres pięciu (5) lat od daty ich pozyskania przez Administratora lub od daty, w której nastąpił ostatni kontakt z Administratorem ze strony osoby, której dane osobowe dotyczą.
Dane osobowe - w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym weryfikacji poprawności rozliczeń, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt drugi - przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji serwisu.
8. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej własnych danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych.
9. W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi - w zależności od okoliczności - przyjęcie zgłoszenia do serwisu, realizację (dostarczenie) treści serwisu lub rozpoznanie / wyjaśnienie reklamacji lub skargi.
11. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem: kontakt@lokalizowany.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi w ramach serwisu.
.......................................................................................................................................................................
Data zawarcia umowy.
.......................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko.
.......................................................................................................................................................................
Adres.
.......................................................................................................................................................................
Adres e-mail.
.......................................................................................................................................................................
Nr telefonu komórkowego.
.......................................................................................................................................................................
Otrzymana wiadomość zwrotna SMS.
.......................................................................................................................................................................
Podpis.
.......................................................................................................................................................................
Data.
.......................................................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.